Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Slovníček pojmů z oblasti IPRM a EU

AFI
Asociation for Foreign Investment - anglický název pro Asociaci pro zahraniční investice
Benefit7+ (elektronická žádost)
Informační systém Benefit7+ je určen pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2007 až 2013.
Benchmarking
Proces, který umožňuje malému a střednímu podniku zjistit jeho aktuální pozici z hlediska výkonnosti oproti jiným podnikům podobného zaměření a velikosti.

Přejít nahoru

Bloková výjimka
Blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost a veřejnou podporu na vzdělávání. Možnost použití blokových výjimek byla dána Nařízením Rady 994/1998 pro stanovení podpor nepodléhajících schválení Komisí.

Přejít nahoru

Brownfield
Nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity a její účelné využití je možné pouze za podmínky realizace projektu, regenerace zóny či rekonstrukce objektu.

Přejít nahoru

Business Angels
Business Angels jsou fyzické osoby, které ve svém profesionálním životě byly či jsou úspěšnými podnikateli nebo manažery. Tito lidé chtějí pomoci v rozvoji jiným MSP a uplatnit své zkušenosti s řízením společnosti a vytvářením strategických koncepcí. Pomůže získat finance, obchodní zkušenosti, nové kontakty a požaduje významný minoritní podíl ve společnosti, podíl na rostoucí hodnotě společnosti po 4 letech, kdy svůj podíl prodává.

Přejít nahoru

CEDR
Centrální evidence dotací z rozpočtu – v této evidenci jsou prezentovány informace o poskytnutých účelových dotacích ze státního rozpočtu, které tvoří dílčí část rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol, evidované v Centrálním registru dotací (IS CEDR III). Dále jsou prezentována data z agentury SAPARD, z MSSF a z ISPROFIN. Data jsou pořízena poskytovateli dotací (resorty, agentury) a předána Ministerstvu financí.

Přejít nahoru

Centra pro transfer technologií
Napomáhají přenosu nových a dosud nevyužitých technologií do firem (např. Univerzita v rámci výzkumu vytvoří novou technologii, kterou následně postoupí firmě, která jí uvede „do života“)

Přejít nahoru

Cílové skupiny
Skupiny osob nebo organizací, které budou mít z realizovaných veřejných intervencí užitek (například obyvatelé měst, turisté, osoby dlouhodobě nezaměstnané, uchazeči o zaměstnání, etnické menšiny, osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, matky samoživitelky, začínající podnikatelky, zdravotně a sociálně znevýhodnění, účastníci školení apod.), nebo kteří jsou příjemci pomoci v rámci příslušné oblasti podpory (např. vysoké školy, asociace zaměstnavatelů, instituce pro výzkum a vývoj). V posledním uvedeném případě je možné dále vymezit konečné cílové skupiny (např. studenti vysokých škol, zájemci o další studium na vysokých školách, akademičtí pracovníci vysokých škol, zaměstnanci institucí výzkumu a vývoje).

Přejít nahoru

Čistá pracovní místa
Kalkulace čistých pracovních míst bere do úvahy účinky na zaměstnanost, které by nastaly, kdyby pomoc (podpora) nebyla poskytnuta, vytěsňování (ztráty zaměstnání v jiných firmách a oblastech) a multiplikační účinky. Kalkulaci čistých pracovních míst zajistí řídící orgán ROP na základě předem vypracované metodiky.

Přejít nahoru

De minimis
Podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Pravidlo pro poskytování veřejné podpory malého rozsahu (podle nařízení Komise č.1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES), které se vztahuje k žadatelům o podporu. Znamená, že příjemce podpory nesmí v jakémkoliv tříletém období (t.j. v běžném roce a dvou předchozích letech) získat celkem podporu (ve formě dotace; odpuštěného penále; podřízeného úvěru atp.) vyšší, než je částka odpovídající 200 000 EUR (nebo 100 000 EUR v případě podnikání v oboru silniční dopravy). Pro přepočet měn Kč/EUR se použije kurz Evropské centrální banky platný v den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta. Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy byla uzavřena smlouva o podpoře nebo bylo vystaveno rozhodnutí o dotaci. Pokud je uplatnění tohoto pravidla podmínkou pro poskytnutí požadované podpory, je to výslovně uvedeno v textu příslušného programu.

Přejít nahoru

EIA
Posuzování vlivů na životní prostředí – proces posuzování vlivů na životní prostředí – proces EIA (Environmental Impact Assessment) zavedený do praxe zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a zároveň důležitou součást environmentální politiky.
Jak zákon uvádí „posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých i nepřímých (zprostředkovaných) vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví“. Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí - živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horniny, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek, kulturní památky, jejich vzájemné působen a souvislosti. Posuzují se vlivy, které způsobí nejen provozování daného záměru, ale i jeho příprava, provádění, ukončení provozu a případná sanace či rekultivace.
Předmětem povinného posuzování jsou záměry podle § 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů uvedené v příloze č. 1, kategorie I a II. Záměry uvedené v příloze 1 kategorii I zákona se posuzují vždy (např. záměry velkého rozsahu, dálnice, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady …); záměry uvedené v příloze 1 kategorii II zákona se posuzují, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Přejít nahoru

EIA – průběh procesu
Proces má pět základních fází: oznámení; zjišťovací řízení; dokumentace; posudek a stanovisko. Pro každou etapu zákon stanovuje příslušné lhůty pro zveřejňování a zasílání připomínek a upravuje podrobnosti projednávání záměru s jednotlivými úřadu a veřejností. Přílohy zákona definují náležitosti, jež jednotlivé dokumenty musí obsahovat.

Přejít nahoru

EIA – oznámení
Investor, který připravuje záměr určitého typu a rozsahu (kritéria, podle kterých se typ a rozsah projektu posuzuje, jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona - je to např. stavba dálnice, obchodního komplexu určité velikosti, těžba, výstavba průmyslových provozů, vleky), musí svůj záměr ohlásit příslušnému úřadu – tedy krajskému úřadu (podle kraje, kde se záměr má realizovat) nebo Ministerstvu ŽP (nikoli tedy na obecní či městský úřad).
Pokud oznámení obsahuje vše dle požadavků zákona, příslušný úřad je povinen do 10 dnů zajistit zveřejnění informace o oznámení a zveřejnit alespoň jeho textovou část - na úředních deskách dotčených správních úřadů a obcí, v místě obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlasu apod.) a na internetu v informačním systému EIA (www.ceu.cz/eia/is/). Vedle tohoto musí zveřejnit také údaje o tom, kdy a kde je možno nahlížet do tištěného oznámení.

Přejít nahoru

EIA – zjišťovací řízení
Ve lhůtě 20 dnů od zveřejnění oznámení může každý zaslat písemné vyjádření k oznámení záměru příslušnému úřadu.
U záměrů, u nichž se podle zákona posuzují vlivy na životní prostředí vždy, je účelem zjišťovacího řízení stanovit, které informace musí obsahovat dokumentace a na které aspekty a vlivy záměru se posuzování musí zaměřit. U ostatních záměrů je cílem tohoto řízení zjistit, zda vlivy záměru na životní prostředí mohou být natolik závažné, že je nutné jejich posouzení v rámci dalšího postupu EIA.
Zjišťovací řízení musí být ukončeno nejdéle do 35 dnů ode dne zveřejnění oznámení. Výsledkem je závěr zjišťovacího řízení, který musí být zveřejněn podobně jako oznámení. Součástí závěru musí být souhrnné vypořádání všech došlých připomínek (jak od veřejnosti, tak od dotčených úřadů). Kopie připomínek jsou přílohou závěru.

Přejít nahoru

EIA – dokumentace
Na základě oznámení, vyjádření k němu a výsledků zjišťovacího řízení zajistí investor zpracování dokumentace EIA k záměru. Tato dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou, kterou si vybírá investor (!). Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze 4 zákona.
Příslušný úřad dokumentaci do 10 pracovních dnů od doručení zveřejní. Na internetu musí zveřejnit vždy alespoň textovou část dokumentace. Součástí zveřejnění je informace kdy a kde je do dokumentace možno nahlížet. Ve stejné lhůtě (do 10 dnů od doručení) ji také zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům a samosprávám dotčených obcí.
Do 30 dnů ode dne zveřejnění se může každý písemně k dokumentaci vyjádřit; k později podaným vyjádřením nemusí úřad přihlížet.
Pokud splňuje dokumentace zákonem předepsané náležitosti, předá ji úřad do 40 dnů od zveřejnění zpracovateli posudku. V opačném případě ji v této lhůtě vrátí investorovi k přepracování či doplnění. Po předložení přepracované či doplněné dokumentace běží opět stejný postup zveřejnění, rozeslání a podávání připomínek.
Podle zákona o posuzování musí být vždy posouzeno i neprovedení záměru, tedy tzv. „nulová varianta“.

Přejít nahoru

EIA – posudek
Na základě dokumentace a všech vyjádření k ní je zpracován posudek. Posudek je zpracován také autorizovanou osobou, kterou však vybírá a zpracování tak zajišťuje příslušný úřad (na rozdíl od zpracování dokumentace). Tato osoba nesmí být totožná se zpracovatelem EIA dokumentace, respektive nesmí se žádným způsobem podílet na zpracování oznámení či dokumentace k záměru. Náležitosti posudku stanoví příloha č. 5 zákona.
Posudek musí být hotov do 60 dnů od obdržení dokumentace zpracovatelem posudku. Lhůta může být o 30 dnů prodloužena. Součástí posudku je návrh závěrečného stanoviska EIA. (Autorizaci uděluje fyzickým osobám MŽP na základě úspěšně vykonaných zkoušek. Osvědčení k odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje Ministerstvo zdravotnictví. )
Úřad je opět povinen do 10 dnů posudek výše uvedeným způsobem zveřejnit (tj. stejně jako dokumentaci EIA). Na internetu se zveřejňuje celý text posudku. Součástí je informace kdy a kde je do něj možno nahlížet. Každý má právo se k posudku vyjádřit do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Veřejné projednání se koná pouze tehdy, pokud příslušný úřad obdržel nějaké nesouhlasné vyjádření k dokumentaci nebo posudku. Projednává se zároveň posudek i dokumentace.

Přejít nahoru

EIA - stanovisko
Zpracovatel posudku vypořádá vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání a na jejich základě případně upraví návrh stanoviska. Tento návrh stanoviska a vypořádání pak předá příslušnému úřadu.
Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, posudku a vyjádření k nim stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Lhůta pro vydání stanoviska je 30 dnů od uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.
Příslušný úřad je povinen stanovisko do 7 pracovních dnů od jeho vydání zveřejnit. Stanovisko je podkladem pro navazující řízení. Bez stanoviska nelze vydat v těchto řízeních k záměru rozhodnutí nebo opatření (jde především o územní a stavební řízení, udělení integrovaného povolení aj.). Je však důležité si uvědomit, že stanovisko není závazným dokumentem – úřad, který vydává správní rozhodnutí k záměru (např. stavební úřad) by měl ve svém rozhodnutí zohlednit obsah a požadavky stanoviska EIA. Pokud tak neučiní, je povinen toto zdůvodnit.

Přejít nahoru

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Založen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky při financování pomoci zaměřené na pomoc nejvíce postiženým oblastem a ke snižování rozdílů mezi regiony.
Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a přeměně upadajících oblastí; rovněž přispívá na podporu trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí. Prostřednictvím ERDF jsou financovány tzv. tvrdé projekty (tj. investiční).

Přejít nahoru

ESF (Evropský sociální fond)
Slouží k podpoře neinvestičních projektů (tzv. měkkých projektů) v oblastech sociální integrace, podpory zaměstnanosti, posílení systému vzdělávání, podpory rovných příležitostí na trhu práce.

Přejít nahoru

Etapa projektu
Soubor jednotlivých kroků (aktivit) projektu, které tvoří jednotný celek (etapu).

Přejít nahoru

Evaluace
Evaluace může být definována jako proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání. Evaluace je tedy proces hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů. Hodnotí se nastavení operačních programů a jejich realizace, tj. například kvalita institucionálního prostředí, kvalita poskytovaných informací, kvalita projektů, naplňování cílů a indikátorů programů. Hodnocení se provádějí před zahájením programovacího období (ex ante), během něho (ad hoc, ongoing nebo souhrnné) a po něm (ex post).

Přejít nahoru

Evaluace ad hoc (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace ad hoc se provádí v průběhu programovacího období v souvislosti s monitorováním operačních programů, zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů nebo pokud jsou podány návrhy na revizi operačních programů.

Přejít nahoru

Evaluace ex ante (předběžné hodnocení)
Předběžná evaluace probíhá na začátku cyklu před přijetím programu. Tato forma evaluace pomáhá zajistit maximální věcnost a promyšlenost programu. Výsledky evaluace ex ante mají být zahrnuty do programu při procesu rozhodování. Předběžná evaluace se zaměřuje především na analýzu silných a slabých stránek a na potenciál členské země, regionu nebo odvětví, jichž se program týká. Poskytuje odpovědným úřadům prvotní závěry o tom, zda otázky rozvoje byly správně určeny, zda navržená strategie a úkoly jsou relevantní, zda existuje soulad s politikou a legislativou EU, zda jsou očekávané dopady realistické atd. Návrhem jasných a pokud možno kvantifikovatelných úkolů zároveň poskytuje nezbytné podklady pro monitoring a pro budoucí evaluace. Evaluace ex ante se tematicky zabývá především hodnocením sociální a hospodářské situace, hodnocením ekologické situace v daném regionu a také hodnocením rovných příležitostí (především rovných příležitostí mužů a žen).

Přejít nahoru

Evaluace ex post (následné, dodatečné hodnocení)
Dodatečná evaluace rekapituluje a posuzuje celý program, především jeho dopady. Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah naplnění očekávaných efektů. Zaměřuje se na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků a dopadů. Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat na další programy nebo regiony. Je-li prováděna systematicky, je analýza dopadů vždy rozsáhlý úkon. Evaluace ex post proto většinou zahrnují výzkum v terénu a konají se během delších období trvajících od dvanácti do osmnácti měsíců. Za toto hodnocení je odpovědná Komise ve spolupráci s členským státem a řídicím orgánem. Dodatečné hodnocení musí provádět nezávislý hodnotitel a musí být dokončeno nejpozději dva nebo tři roky po skončení programovacího období.

Přejít nahoru

Evaluace interim (střednědobé hodnocení v polovině období)
Evaluace interim zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů stanovených na úrovni operačních programů a národního rámce podpory, a to v polovině programovacího období (zpravidla tři roky po přijetí pomoci). Posuzuje také využití finančních prostředků, průběh monitorování a systém implementace. Střednědobá evaluace se opírá především o informace získané z monitorovacího systému, ale také z předběžné evaluace (ex-ante) a kontextuálních údajů.

Přejít nahoru

Evaluace ongoing (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace ongoing se provádí plánovaně v průběhu programovacího období pro zlepšení systému realizace operačního programu, tj. není vyvolaná zjištěnými odchylkami nebo problémy.

Přejít nahoru

Evaluace souhrnná (jedna z podob průběžného hodnocení)
Evaluace souhrnná se provádí v průběhu programovacího období pro strategické zprávy členských států o příspěvku z operačních programů spolufinancovaných fondy k provádění národního programu reforem.

Přejít nahoru

Finanční mezera
Při projektech vytvářejících příjmy, je podpora z fondů EU založena (vypočtena) na principu finanční mezery. Cílem je zjištění příslušné míry podpory z fondů EU při respektování vzniklých příjmů v rámci projektu. Způsob výpočtu finanční mezery je uveden v metodické příručce MMR „Způsobilé výdaje 2007 – 2013“.

Přejít nahoru

Fiše (Fiche)
Používání výrazu „fiše“samostatně, místo výrazu „fiše opatření“ nebo „popis opatření“ je mylné a zavádějící. Fiše není totožná s projektem, programem, opatřením, aktivitou, prioritou apod., je to totiž forma popisu, forma vyjádření projektu apod. Projektová fiše (či projektový návrh, návrh projektu) je dokument obsahující souhrnné informace o určitém zamýšleném projektu. V zásadě má dva druhy využití: A) V prvním případě slouží jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho možném spolufinancování z veřejných (nadnárodních, národních, regionálních, místních) či soukromých (privátních) finančních zdrojů. B) Ve druhém případě slouží jako vstupní informace k vyhledávání vhodných projektů za účelem jejich podpory z dostupných finančních zdrojů.

Přejít nahoru

Fiše (Fiche) – obecná struktura
1.Všeobecné informace;
2. Cíle projektu;
3. Popis projektu;
4. Časový plán;
5. Rozpočet a financování projektu;
6. Ekonomické vyhodnocení projektu;
7. Vyhodnocení vlivu na životního prostředí;
8. Současný stav projektu;
9. Zapojení místních a regionálních úřadů; 10. Očekávaná rizika;
11. Institucionální rámec, a jaká jsou její specifika při tvorbě a plánování projektu.

Přejít nahoru

Fondy EU
Jedná se o souhrnný název pro strukturální fondy (ERDF a ESF) a Fond soudržnosti (pozn.: Fond soudržnosti nepatří mezi tzv. „strukturální fondy“!).

Přejít nahoru

Globální grant
Řídící orgán může pověřit správou a prováděním části operačního programu jednoho nebo více zprostředkujících subjektů určených řídícím orgánem, popř. jiných orgánů, které budou zajišťovat provádění jedné nebo více operací v souladu s ustanoveními dohody uzavřené mezi řídícím orgánem a takovýmto orgánem.

Přejít nahoru

Grantové schéma
Představuje na rozdíl od individuálního projektu formu „skupinového“ projektu, který v sobě zahrnuje množství akcí (grantových projektů). Vyhlašovatel grantového schématu přijímá a hodnotí akce (grantové projekty).

Přejít nahoru

ICT
Informační a komunikační technologie = hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat. Mezi hardwarové (technické) prostředky patří servery, stacionární a přenosné personální počítače, tiskárny, komunikační a síťová zařízení (především vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaná koncová zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA, mobilní telefon apod.). Mezi softwarové (programové) prostředky patří základní software (operační systém, databázový systém, komunikační systém), aplikační software a software pro modelování a vývoj informačních systémů.

Přejít nahoru

Indikátor
Indikátorový systém ROP SZ, který vychází z „Národního číselníku indikátorů“. Prioritně jsou vybírány tzv. core indikátory. Systém indikátorů a kontrola jejich naplňování je základním nástrojem měření plnění celkových cílů ROP SZ, neboť umožňují monitorovat a hodnotit realizaci programu vzhledem ke stanoveným cílům. Pro každou oblast podpory je nutné stanovit indikátor výstupu, event. výsledku, v případě relevance též indikátor horizontálních témat.

Přejít nahoru

Indikátor výsledku
Vztahuje se k přímým a okamžitým účinkům, které program přinesl. Poskytuje informaci například o chování, kapacitě nebo výkonnosti konečných příjemců. Tyto ukazatele mohou být fyzické nebo finanční povahy (například nabízená využitelná plocha rekonstruovaných objektů, počet vytvořených pracovních míst apod.).

Přejít nahoru

Indikátor výstupu
Vztahuje se k aktivitám. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách (např. délka vybudovaných silnic, počet podporovaných subjektů apod.).

Přejít nahoru

Individuální projekt
Konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci konkrétního operačního programu. Projekt je předkládán buď ve formě elektronické žádosti nebo na papírových formulářích (popř. obojím způsobem) se souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí splňovat formální náležitosti a musí být v souladu s podmínkami operačního programu, tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorovacích ukazatelů. Předkladateli projektů jsou vždy příjemci podpory.

Přejít nahoru

Inovace
Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.

Přejít nahoru

Integrovaný projekt
Je komplexní rozvojový nástroj logicky propojených a vzájemně podmíněných projektů, a to zpravidla jak investiční tak i neinvestiční povahy, jež dohromady vytváří významné synergické efekty. Integrované projekty mohou být financovány kombinovaně z více operačních programů. Integrovaný projekt zahrnuje řešení více aspektů rozvoje daného sektoru či oblasti (např. kombinace investic do rozvoje infrastruktury s investicemi do oblasti marketingu a rozvoje lidských zdrojů), případně jako projekt, který neřeší izolovanou investiční akci, tedy např. pouze opravu komunikace v obci, ale též navazující investice jako je vybudování odstavného parkoviště či informačního centra, navazujícího dopravního terminálu apod. a řeší tak problematiku jako celek, čímž je zajištěn dostatečný efekt investice. míněných projektů, a to zpravidla jak investiční, tak i neinvestiční povahy, jež dohromady vytváří významné synergické efekty. Individuální projekty mohou být financovány kombinovaně z více operačních programů.

Přejít nahoru

Investors in People
(IIP) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Jedná se o nástroj, který firmě pomáhá efektivně řídit a rozvíjet své zaměstnance.

Přejít nahoru

IPRM
Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007-2013.

Přejít nahoru

IPRM – cíl IPRM
Koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu měst. Efektivita spočívá především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit a opatření.

Přejít nahoru

Klastr
Soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací - zejména institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol) - jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Přejít nahoru

Licence
Je jednou z možností, jak komerčně využít průmyslová práva a duševní vlastnictví. Existuje několik kritérií pro rozlišení licencí. Základní rozdělení je podle toho, zda předmět licence poskytujeme – aktivní (prodaná) licence - nebo zda předmět licence nabýváme – pasivní (nakoupená) licence. Dalším kritériem je rozsah poskytovaných práv, podle kterého rozeznáváme výlučnou licenci (nabyvatel je ve smluvním území jediným uživatelem poskytnutých práv a poskytovatel není oprávněn uzavírat s třetími osobami další smlouvy, které by výlučnost nabyvatele narušovaly) a nevýlučnou licenci (poskytovatel si vyhrazuje právo uzavírat obdobné licenční smlouvy s dalšími partnery ve smluvním území). Vedle nabyvatele licence bude využívat stejný předmět smlouvy i jiný subjekt.
Nabyvateli se tak nedostává monopolní výhody jako je tomu v případě výlučné licence. Podle předmětu licenční smlouvy s rozlišují patentové licence (předmětem je vynález chráněný patentem, přičemž do této kategorie se řadí i licence k užitnému a průmyslovému vzoru), známkové licence (jejím předmětem je poskytnutí užívacího práva k ochranné známce), licence na know-how (předmětem smlouvy jsou různá technická a technologická zlepšení a výrobní zkušenosti, které nemohou být předmětem patentové ochrany) a smíšené licence - nejrozšířenější typ licenční smlouvy. Předmětem smíšených licencí jsou patentová práva a výrobně technické poznatky (know-how), bez jejichž znalosti by nabyvatel v mnoha případech ani nemohl patent využívat. Předmětem může být např. i právo na výrobu určitého výrobku s tím, že nabyvatel bude moci tyto výrobky označovat ochrannou známkou poskytovatele.

Přejít nahoru

Licenční smlouva
Definuje se jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí (nákup) či poskytnutí (prodej) licence na některou z ochran duševního vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty. Licenční smlouva nabývá v České republice účinnosti vůči třetím osobám zápisem registrací u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) České republiky se sídlem v Praze.

Přejít nahoru

Monitorovací výbor ROP
Řídící orgán (Regionální rada) zřizuje monitorovací výbor pro Regionální operační program Severozápad nejpozději do 3 měsíců po vydání rozhodnutí Evropské komise o schválení ROP.
Do 6 měsíců od schválení programu posuzuje a schvaluje kritéria (navržená ŘO) pro výběr projektů spolufinancovaných v rámci příslušného programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb financování.
Pravidelně posuzuje pokrok dosažený při implementaci ROP. Přezkoumává výsledky hodnocení podle čl. 48 odst. 3 Obecného nařízení. Posuzuje a schvaluje výroční a závěrečnou zprávu. Posuzuje a schvaluje návrhy na změnu rozhodnutí EK o prostředcích z rozpočtu EU.
Navrhuje ŘO úpravy nebo přezkoumání ROP, které by mohly přispět k dosažení jeho cílů nebo zlepšit jeho řízení.

Přejít nahoru

MSP
Malý a střední podnik; podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Malý podnik je definován jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob, jehož roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje 10 mil. EUR. Mikropodnikem (drobným podnikem) se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje 2 mil. EUR.

Přejít nahoru

Nákladová mezera
Rozdíl mezi uznatelnými náklady na realizaci projektu (včetně tržní ceny projektu před jeho zahájením) navýšenými o přiměřený zisk a tržní hodnotou (cenou obvyklou tohoto projektu po jeho dokončení).

Přejít nahoru

Národní rozvojový plán (NRP)
Představuje zevrubné zdůvodnění potřeby pomoci ze zdrojů EU a definuje cíle, jichž má být dosaženo. Vypracování Národního rozvojového plánu je základní podmínkou pro získání pomoci EU, ale je také významnou zkouškou připravenosti České republiky na realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Národní rozvojový plán byl zpracován na základě usnesení vlády České republiky č. 40/99, o zabezpečení přípravy pro využívání Strukturálních fondů a Kohezního fondu Evropské unie.

Přejít nahoru

Národní strategický referenční rámec (NSRR)
Dokument, který je v souladu se Strategickými zásadami EU a který určuje propojení mezi prioritami EU a národním programem členského státu, na jehož základě jsou zpracovány jednotlivé operační programy spolufinancované ze strukturálních fondů. Byl předmětem dialogu mezi ČR jakožto členským státem a Evropskou komisí, která jej schvaluje v souladu čl. 28 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Přejít nahoru

NUTS
Doslovně: „La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques“. Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek.
Klasifikace obsahuje 8 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou.
Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS 2. Oblasti NUTS 2 jsou také nazývány Regiony soudržnosti. V ČR jsou tvořeny územím 1 - 3 krajů. Regiony soudržnosti jsou příjemci finanční pomoci Evropské unie.

Přejít nahoru

Oblast podpory
Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované z veřejných zdrojů EU a z veřejných zdrojů ČR.

Přejít nahoru

Ochranná známka
(Trademark) je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou, tvarem výrobku nebo kombinací těchto prvků, které je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby stejného druhu pocházející od různých podnikatelů a zapsané v rejstříku ochranných známek. Úřad průmyslového vlastnictví posuzuje zápisnou způsobilost známky. Doba ochrany činí 10 let a lze ji opakovaně prodlužovat.

Přejít nahoru

OKEČ
Odvětvová klasifikace ekonomických činností. Více informací o struktuře této klasifikace viz. stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz).

Přejít nahoru

OPD
Operační program doprava.

Přejít nahoru

Operační program
Dokument předložený členským státem a přijatý Komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, jež má být prováděna s podporou některého fondu nebo, v případě cíle „Konvergence“, s podporou Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Přejít nahoru

Operační program – implementace
Proces uvedení programu v činnost. Schválení a vyhlášení operačního programu; příprava dokumentace; hodnocení a výběr projektů; vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace; příprava a realizace projektů; kontrola, autorizace a provádění plateb, reportování; monitorování efektů programu.

Přejít nahoru

OPPI
Operační program Podnikání a inovace.

Přejít nahoru

OPPP
Operační program Průmysl a podnikání.

Přejít nahoru

OPŽP
Operační program životní prostředí.

Přejít nahoru

Partneři projektu
Instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu. Způsob zapojení muže být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Forma partnerství není předepsána, ale pro hodnocení projektu je třeba pro posouzení zapojení partnera doložit všechny doklady o partnerství (smlouvy, dohody, prohlášení apod.). Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi; zapojení organizací zakládaných či zřizovaných žadatelem v roli případných partnerů bude hodnotitelem prověřováno.

Přejít nahoru

Patent
Je veřejná listina vydaná Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze nebo některým národním či mezinárodním patentovým úřadem, která poskytuje právní ochranu na vynález po dobu až 20 let (pokud jsou spláceny udržovací poplatky), a to na teritoriu, pro něž byl úřadem vydán. Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku ÚPV.

Přejít nahoru

Podnikatelská nemovitost
Pozemek nebo budova včetně příslušné infrastruktury, která je určena podporovanému podniku, zahrnující podnikatelské parky a podnikatelské objekty.

Přejít nahoru

Podnikatelské inkubátory
Podporují a vytvářejí zázemí pro zasídlení začínajících firem s dobrým nápadem.

Přejít nahoru

Podnikatelský objekt
a) výrobní hala, případně s funkčně propojenou nebo integrovanou skladovou, technickou a administrativní částí,
b) administrativní nebo jiní budova určená pro podporovaný podnik.

Přejít nahoru

Podnikatelský park
Ucelené území vymezené v územně platné plánovací dokumentaci jako území současně zastavěné převážně objekty pro průmyslovou výrobu, obchod, služby nebo jako zastavitelné území vhodné převážně pro umísťování průmyslové výroby, obchodu, služeb.

Přejít nahoru

Pracovní skupina IPRM
Orgán v rámci řídící struktury IPRM, který je sestaven z osob, které se podílejí na přípravě a zpracování IPRM a zástupců relevantních partnerů. Pracovní skupina se řídí Statutem a Jednacím řádem.

Přejít nahoru

Pravidlo N+3 a N+2
Toto pravidlo zjednodušeně znamená, že příjemce podpory musí projekt zrealizovat a požádat o vyplacení dotace nejdéle do tří let od chvíle, kdy mu byla dotace přislíbena. V opačném případě na ni ztrácí nárok. Toto pravidlo platí do roku 2010 (včetně!). Po tomto období následuje již pravidlo N+2 se stejným principem.

Přejít nahoru

Prioritní osa
Jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle.

Přejít nahoru

Program
Soubor priorit a oblastí podpory. Prostřednictvím nich a jeho pravidel se směřuje k dosažení předem stanovených cílů.

Přejít nahoru

Projekt
Rozumí se jakákoli činnost prováděná konečnými příjemci v rámci operačního programu; jde o konkrétní aktivity realizované Konečným příjemcem a financované prostřednictvím SF nebo CF.

Přejít nahoru

Projektová dokumentace
Pro účely pravidel se projektovou dokumentací rozumí dokumentace pro přípravu žádosti (vč. povinných příloh žádosti) a dokumentace nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu. Jedná se zejména o dokumentaci pro stavební řízení, podkladové studie k žádosti o podporu, dokumentaci EIA, atp.

Přejít nahoru

Prováděcí dokument
Dokument obsahující podrobné informace k programovému dokumentu (ROP) o implementaci programu, zejména pak o oblastech podpory (včetně ex –ante hodnocení), typech žadatelů, formě pomoci a finančním plánu pro každou oblast podpory.

Přejít nahoru

Průmyslový vzor
Je vyřešení vnější úpravy výrobku, plošné nebo prostorové, které je nové a použitelné v průmyslové výrobě. Tato vnější úprava výrobku spočívá zejména ve zvláštním vnějším vzhledu, tvaru, obrysech, kresbě, barvě nebo ve zvláštním uspořádání barev nebo v kombinaci těchto znaků, je nová, průmyslově využitelná a má charakter estetický, nikoliv výlučně funkční. Novost zkoumá Úřad průmyslového vlastnictví podle přihlášky, kterou podrobuje průzkumu formálnímu i věcnému. Ochrana začíná zápisem průmyslového vzoru do rejstříku. Doba ochrany činí až 25 let.

Přejít nahoru

Příjemce
Subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU, který na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Rozhodnutí o financování akce žádá řídící orgán o prostředky a přijímá prostředky předfinancování výdajů ze SR, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a prostředky národního financování. V případě Regionálních operačních programů se příjemcem rozumí subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU (SF), který na základě Smlouvy o poskytnutí dotace žádá řídící orgán o prostředky a přijímá prostředky z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti.

Přejít nahoru

Příjemce podpory
Subjekt, který realizuje aktivity a dosahuje cílů oblasti podpory. Příjemce podpory uskutečňuje navržené aktivity prostřednictvím schváleného projektu, na část způsobilých výdajů obdrží dotaci ze strukturálních fondů.

Přejít nahoru

Region soudržnosti NUTS II Severozápad
Jedná se o územní statistickou jednotku, která je tvořena dvěma kraji – Ústeckým a Karlovarským. Regiony soudržnosti (v ČR celkem 8) byly zřízeny zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje pro potřeby spojené s koordinací a realizací politik hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. V programovacím období 2007 – 2013 bude NUTS II Severozápad čerpat podporu z ERDF v rámci Cíle Konvergence prostřednictvím ROP SZ. Územní statistické jednotky, tzv. NUTS slouží v rámci EU ke statistickým účelům a pro potřeby programování a v České republice jsou členěny na 5 úrovní: NUTS I (celá Česká republika), NUTS II (regiony soudržnosti), NUTS III (kraje), NUTS IV (okresy) a NUTS V (obce).

Přejít nahoru

Regionální rada
V 8 regionech soudržnosti se zřizují Regionální rady. V regionu soudržnosti Severozápad se zřizuje Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem v Ústí nad Labem. Regionální rada je právnickou osobou. Regionální rada (RR) je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Severozápad. Orgány RR jsou výbor RR, předseda RR a úřad Regionální rady.

Přejít nahoru

ROP (SZ)
Regionální operační program (Severozápad)

Přejít nahoru

Řídící orgán
Vládou pověřený ústřední orgán státní správy nebo zákonem určená právnická osoba na úrovni NUTS II zodpovědný za řízení, koordinaci a implementaci programů.

Přejít nahoru

Řídící výbor IPRM
V rámci řídících struktur a managementu IPRM je takovým orgánem, který je určen a schválen orgánem města (Rada, Zastupitelstvo) pro účely řízení a koordinace přípravy, zpracování a realizace IPRM. Tvoří jej zejména zástupci města, členové reprezentující regionální, místní veřejnou správu, podnikatelskou sféru, vzdělávací sféru a dále manažer IPRM. Řídící výbor je odpovědný městu, schvaluje složení pracovních skupin a informuje město o činnosti pracovních skupin. Bližší působnost a kompetence obsahuje statut Řídícího výboru.

Přejít nahoru

Spolufinancování (Kofinancování)
Míra spolufinancování projektu ze Strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že maximální míra spolufinancování z prostředků EU činí 85% celkových veřejných způsobilých výdajů (zbylých 15 % veřejných způsobilých výdajů pochází z veřejných zdrojů ČR). Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší. Na základě principu participace je nutné, aby do procesu spolufinancování byly zahrnuty všechny subjekty, kterých se bude projekt dotýkat (EU, rozpočty státu, krajů, obcí, podnikatelů, atd.).

Přejít nahoru

Stavba
Veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

Přejít nahoru

Strukturální fondy
Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond. Strukturální fondy jsou nástrojem k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání, odborné přípravy zaměstnanosti.

Přejít nahoru

Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je založen na integraci a rovnováze tří pilířů ekonomického, sociálního a ekologického. Je cíleným procesem změn v chování lidské společnosti. Stručně řečeno - udržitelný rozvoj představuje takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.
Základní myšlenkou udržitelnosti je dosažení harmonického stavu životního prostředí, sociálního prostředí a ekonomického rozvoje, současně s důrazem na prioritní význam rozvoje lidské osobnosti v podmínkách demokracie.

Přejít nahoru

Užitný vzor
Tzv. „malý patent“, má blízko ke klasickému patentu. Technické řešení, které je jeho podstatou a je jím po vydání osvědčení o zápisu chráněno, nemusí dosahovat dimenzí vynálezu. Požaduje se však, aby přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, nebylo jen vnější úpravou výrobku, a bylo průmyslově využitelné. Užitným vzorem nelze chránit výrobní postupy. Mezinárodní ochranu poskytuje užitným vzorům podle Pařížské úmluvy asi 40 států. Doba ochrany činí až 10 let.

Přejít nahoru

Veřejná podpora
Finanční prospěch, který získá podnikatel přijetím některé formy podpory (dotace, zvýhodněné záruky, zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku); V případě podpory ve formě zvýhodněného úvěru nebo záruky odpovídá tento prospěch rozdílu mezi tržní cenou obdobné služby a tím, co za ni příjemce podpory skutečně zaplatí, v ostatních případech se rovná výši přiznaného finančního příspěvku či dotace. Tato podpora se poskytuje s účastí veřejných prostředků, pro které platí stanovená pravidla (de minimis nebo intenzita veřejné podpory); Výše každé poskytnuté veřejné podpory se stanoví k okamžiku uzavření smlouvy o podpoře a je v příslušné smlouvě jmenovitě uvedena a vyčíslena.

Přejít nahoru

Veřejná podpora – intenzita veřejné podpory
Pravidlo pro poskytování veřejné podpory, které se vztahuje k podpořeným projektům; Jde o poměr mezi hrubým ekvivalentem podpory a investičními náklady projektu vyjádřený v procentech. Přípustná intenzita veřejné podpory se vztahuje vždy k místu realizace projektu (ne k sídlu firmy) a pokud je podmínkou pro poskytnutí požadovaného typu podpory, je to uvedeno v textu příslušného programu.

Přejít nahoru

Veřejná podpora – znaky
Aby byla naplněna podstata veřejné podpory, musí být naplněny tyto všechny 4 znaky: 1) je poskytována ze státních prostředků; 2) narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže; 3) zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby; 4) ovlivňuje obchod mezi členskými státy.

Přejít nahoru

Veřejné prostředky
Všeobecně se za ně pro účely programů podpory a zejména při posuzování otázek veřejné podpory považují prostředky rozpočtu EU, státního rozpočtu, státních fondů, rozpočty krajů a obcí. Např. pro OPPI jsou jimi prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu. U národních programů podpory jde o prostředky státního rozpočtu.

Přejít nahoru

Veřejný výdaj
Výdaj, který pochází ze SR, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Za podobný výdaj se považuje výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

Přejít nahoru

Veřejnoprávní subjekt
Jakýkoliv subjekt, který: a) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, b) má právní subjektivitu a c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Přejít nahoru

VIP
Označení pro „Velký integrovaný projekt“. Tato zkratka se používala v období, kdy na společném integrovaném plánu rozvoje spolupracovaly města Chomutov a Most. (pozn.: nadále se bude používat označení „IPRM + název daného integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Chomutov“).

Přejít nahoru

Výbor regionální rady
V rámci příslušného regionu soudržnosti sleduje realizaci ROP a předkládá monitorovacímu výboru, resp. i příslušné Regionální radě návrhy a doporučení pro úpravu programového dokumentu a programového dodatku na jejich úrovni. V konečné fázi hodnocení projektů schvaluje relevantní projekty za účelem poskytnutí dotace.

Přejít nahoru

Způsobilé výdaje
Jsou výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z finančních prostředků Fondů EU. Způsobilé výdaje jsou oficiálním pojmem příslušných překladů nařízení a jsou ekvivalentním pojmem pro uznatelné, oprávněné či přijatelné výdaje/náklady. Způsobilost výdajů je upravena v článku 56 obecného nařízení (Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti) a také metodickou příručkou, která tvoří soustavu dokumentů nutných pro implementaci ROP. Z hlediska času jsou způsobilé takové výdaje pro příspěvek z fondů, jestliže byly skutečně uhrazeny mezi dnem předložení operačního programu Komisi nebo 1. lednem 2007, podle toho, co nastane dříve, a 31. prosincem 2015. Nezpůsobilým výdajem rozumíme výdaj, který nesplňuje výše uvedené podmínky.

Přejít nahoru

Slovníček pojmů

Rozšiřte si obzory z oblasti IPRM

Slovníček pojmů