Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Vyhodnocení projektů 2011

V roce 2011 byly fyzicky ukončeny a proplaceny tři dílčí projekty IPRM:

 • CSVČ – Zimní stadion
 • CSVČ – Tréninková hala a šalovací blok
 • Kulturně společenské centrum

Dále byl fyzicky ukončen projekt ETIC (elektronické turistické informační centrum) u kterého došlo v roce 2010 k proplacení první etapy. Druhá etapa bude vzhledem k probíhajícím kontrolám projektu uhrazena až v roce 2012.

Projekt CKLU (centrum krušnohorského lidového umění) je stále v realizován, v roce 2011 došlo k proplacení další etapy způsobilých nákladů projektu.

Z ostatních realizovaných projektů IPRM v roce 2011 spolufinancovaných z evropských zdrojů proběhlo financování prvních etap. Jedná se o Letní stadion s tréninkovým zázemím, Efektivní řízení I a Efektivní řízení II.

Celkové náklady na realizaci těchto projektů v roce 2011 viz tabulka přehled projektů činily 294.078.138,- Kč. Z této částky hradí Evropská unie 247.890.590,- Kč a město Chomutov 46.187.548,- Kč.

Statutární město Chomutov využilo čerpání finančních prostředků z  těchto zdrojů:

 • ESF (Evropský sociální fond)
 • CÍL 3 ČR-Sasko
 • ROP (Regionální operační program)
 • Ústecký kraj – Fond vodního hospodářství
 • OPLZZ – operační program lidské zdroje

Dokončené projekty v roce 2011 jsou uvedeny i se stručným popisem v příloze, u jednoetapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb na další období.

Všechny projekty byly realizovány na úseku projektů Statutárního města Chomutova. Po úspěšném dokončení jejich fyzické realizace u všech vždy dojde k vypracování závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu. U etapových projektů, se zpracovává zpráva o průběhu realizace projektu a žádost o platbu za danou etapu.

Po skončení projektů je u určitých povinná tzv. udržitelnost, která se sleduje po dobu 5 ti let od ukončení fyzické realizace projektu. Zpravidla se jedná o projekty financované z Evropského strukturálního fondu (ESF). Mezi tyto projekty spadají všechny dílčí projekty IPRM.

IPRM-„Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, obsahuje dílčích projektů zaměřených na výstavbu sportovních, kulturních a společenských zařízení, na revitalizaci prostředí v zóně, na řešení dopravy a parkování a na řízení celého IPRM.

Jedná se o dílčí projekty:

 • Centrum sportu a volného času-zimní stadion UKONČEN
 • Centrum sportu a volného času-tréninková hala a šatnovací blok UKONČEN
 • Letní stadion s tréninkovým zázemím
 • Oddychové a relaxační centrum (lázně)
 • Kulturně společenské centrum - UKONČEN
 • Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury
 • Revitalizace a regenerace v zóně
 • Efektivní řízení I - projekt v realizaci
 • Efektivní řízení II – projekt v realizaci

Nadále v roce 2011 úsek projektů realizuje Integrovaný plán města IPRM IOP “Sídliště, místo pro život“ .Tento program je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy technického stavu bytových domů, opravy komunikací, chodníků, výstavbu nových parkovacích míst atd.

V roce 2011 byly zrealizovány tyto dílčí projekty IPRM - IOP

Název investičního projektu
Modernizace stravovacího provozu Městského ústavu sociálních služeb v Chomutově
Kamenná, Březenecká – Nový chodník k Zooparku + rekonstrukce chodníků v ul. Školní pěšina – 1.žádost
Zahradní – Vytvoření přístupového chodníku do nákupního centra Tesco
Písečná – Vytvoření komunikace a chodníku v ul. Jirkovská mezi ZŠ, vytvoření nového chodníku u komplexu Flóra, vytvoření nových parkovacích míst v ul. Písečná (20 míst)
Zahradní – Nová parkovací místa v ul. Výletní (22 míst) – 2.žádost

Dotace na výše uvedené projekty byla vyplacena až v roce 2012.

V rámci Operačního programu lidské zdroje (OPLZZ) na základě rozhodnutí ze dne 22. 7. 2011 město získalo dotaci ve výši 2.220.160,- Kč. V rámci tohoto projektu s názvem „Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu statutárního města Chomutova v souladu se zákonem 312/2002 Sb./Nový e-learning v Chomutově“ dochází k předfinancování etap, tzn., že v jednotlivých monitorovacích období je projekt vyúčtováván zpětně a to v návaznosti na harmonogram realizace projektu. ´Tento projekt je realizován týmem odboru kanceláře tajemníka, tzn. že, čerpání prostředků (příjem, výdej) je veden v rozpočtu v rámci jejich organizační jednotky. Přijatá dotace v roce 2001 z OPLZZ činila 888.063,- Kč. Výdaje období roku 2011 spojené s realizací projektu byly ve výši 210.177,- Kč.

Z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad se podařilo úseku projektů získat dotaci na projekt „Regenerace městské památkové zóny – infocentrum Chomutov“. První výstupy projektu budou patrné až v  roce 2012. V současné době probíhá VŘ na dodavatele stavby.

V roce 2011 SMCH získalo finanční prostředky z Integrovaného operačního programu (IOP) na tři projekty:

 • Rozvoj služeb eGovernmentu města Chomutov a obcích správního obvodu ORP Chomutov – výzva 06
 • Realizace datové sítě – metropolitní síť – výzva 09
 • Rozvoj služeb Egovernmentu – Statutární město Chomutov – výzva 09

Všechny tři projekty jsou víceetapové a dotace budou vyúčtovány v průběhu realizace projektů v souladu s harmonogramy a v  návaznosti na jednotlivé etapy. První platby očekáváme v roce 2012.

Přejít nahoru