Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Vyhodnocení projektů 2010

V roce 2010 došlo k ukončení dvou dílčích projektů IPRM a to CSVČ – Zimní stadion a CSVČ – tréninková hala a šalovací blok, byla proplacena první část projektu ETIC (Elektronické turistické informační centrum) a CKLU (Centrum krušnohorského lidového umění).

V realizaci stále probíhají další projekty spolufinancované z evropských zdrojů. Celkové náklady na realizaci těchto projektů v roce 2010 činily 646.877.997,- Kč. Z této částky hradí Evropská unie 267.293.640,- Kč a město Chomutov 379.584.357,- Kč.

Statutární město Chomutov využilo čerpání finančních prostředků z  těchto zdrojů:

 • ESF (Evropský sociální fond)
 • CÍL 3 ČR-Sasko
 • ROP (Regionální operační program)

Všechny projekty byly realizovány pracovnicemi/ projektovými manažerkami úseku projektů z kanceláře primátora statutárního města Chomutova. Po jejich úspěšném dokončení fyzické realizace došlo k vypracování závěrečné monitorovací zprávy, jejich poskytovateli dotace s platnou žádostí o platbu. U některých projektů, které jsou etapové, byla zpracována zpráva o průběhu realizace projektu a žádost o platbu za danou etapu. Po skončení realizace projektů je nutné dodržovat tzv. udržitelnost, která je sledována kontaktním pracovníkem po dobu 5 ti let od ukončení fyzické realizace projektu. Zpravidla se jedná o projekty financované ze  strukturálních fondů (ESF).

V roce 2010 se tým z úseku projektů plně soustředil na realizaci dílčích projektů ze dvou Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM).

Přes náročnou realizaci IPRM se podařilo městu získat dotace z Fondu malých projektů programu příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR-Sasko. V těchto projektech se objevuje hlavní partner německé město Annaberg-Buchholz.

Celkem se jednalo o 2 projekty („Spolupráce mladých hasičů v Euroregionu Krušnohoří“) a pokračující projekt (Centrum Krušnohorského lidového umění), oba projekty byly zahájeny začátkem roku 2009, z nichž první byl i v roce 2010 ukončen a druhý pokračuje do poloviny roku 2012. Hlavním cílem obou projektů bylo udržení vzájemné spolupráce se sousedním partnerským městem, navázání nových vztahů, prohloubení kulturních, společenských a sportovních aktivit.

Úsek projektů se v roce 2010 nadále prioritně řeší dílčí projekty IPRM.

IPRM - „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II. SEVEROZÁPAD

- se skládá z devíti dílčích projektů zaměřených na výstavbu sportovních, kulturních a společenských zařízení, na revitalizaci prostředí v zóně, na řešení dopravy a parkování a na řízení celého IPRM.

Jedná se o dílčí projekty:

 • 1.Centrum sportu a volného času-zimní stadion
 • 2.Centrum sportu a volného času-tréninková hala a šatnovací blok
 • 3.Letní stadion s tréninkovým zázemím
 • 4.Oddychové a relaxační centrum
 • 5.Kulturně společenské centrum
 • 6.Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury
 • 7.Revitalizace a regenerace v zóně
 • 8.Efektivní řízení I
 • 9.Efektivní řízení II

IPRM “Sídliště, místo pro život“ INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Úsek projektů realizuje Integrovaný plán města IPRM “Sídliště, místo pro život“, INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM. IPRM je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy technického stavu bytových domů, na zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel na těchto sídlištích a na zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech.

Název investičního projektu Doba realizace
Březenecká - Rekonstrukce ulic Dřínovská, Kyjická 2012
Písečná - nové chodníky k domovu pro seniory, k zastávkám MHD, k podchodům 2012
Zahradní - Rekonstrukce podchodu do sídliště Zahradní - ul. Pod Břízami 2012
Písečná - Rekonstrukce veřejného prostranství před školou 2012
Zahradní + Písečná - Sportoviště pro děti a mládež 2012
Kamenná, Březenecká - Nový chodník k areálu Podkrušnohorského Zooparku + Rekonstrukce chodníků v ulici Školní pěšina 2011
Zahradní - Rekonstrukce podchodu ze sídliště Kamenná na Zahradní a schodišť k autobusové zastávce MHD "Zahradní U TIPU" + vytvoření přístupového chodníku do nákupního centra TESCA 2011
Písečná - Vytvoření komunikace a chodníku v ul. Jirkovská mezi základní školou, vytvoření nového chodníku u komplexu Flóra + Vytvoření nových parkovacích míst v ulici Písečná (35 míst) 2011
Zahradní - Nová parkovací místa v ulici Výletní (22 míst) 2011
Kamenná - Rekonstrukce přístupového chodníku a schodišť, podchodu k autobusové zastávce MHD "Kamenná" 2011/2012
Zahradní - Rekonstrukce podchodu ze sídliště Kamenná na Zahradní a schodišť k autobusové zastávce MHD "Zahradní U TIPU" 2011/2012
Písečná - Rekonstrukce podchodu a autobusové zastávky MHD "Písečná" - konečná 2011/2012
Březenecká - Vytvoření nových parkovacích míst + nová příjezdová trasa + nové klidové zóny v ulici Hutnická 2012
Zahradní - Vytvoření nového parkování v ulici Pod Břízami 2012
Kamenná - Nová dětská hřiště, sportoviště v ulici Kamenná 2012
IPRM zóna - doplnění veřejné zeleně na sídlištích 2012
Zahradní - Rekonstrukce veřejného prostranství u objektu KASS + Písečná - Rekonstrukce přístupových chodníků a schodišť + rekonstrukce autobusové zastávky MHD s podchodem „Písečná Zdravotní středisko" 2013/2014/2015

V roce 2010 byly realizovány ve velké míře projekty na regeneraci bytových domů, z celkové dotace bylo již proplaceno 23 419 734 Kč. Ve třech výzvách vyhlašovaných městem bylo uspokojeno 27 bytových domů. Za město je nyní dokončován projekt „Úprava a rozšíření městského dohlížecího kamerového systému“, celková dotace bude 7 990 000 Kč. Další projekty na revitalizaci sídlišť prochází přípravami. Celková regenerace bude dokončena v červnu 2015.

Přejít nahoru