Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Vyhodnocení projektů 2009

V roce 2009 bylo dokončeno 6 projektů a v realizaci stále probíhají další projekty spolufinancované z evropských zdrojů.

Statutární město Chomutov využilo čerpání finančních prostředků z  těchto zdrojů:

 • ESF (Evropský strukturální fond)
 • CÍL 3 ČR-Sasko
 • ROP (Regionální operační program)

Všechny projekty byly realizovány na úseku projektů Statutárního města Chomutova. Po jejich úspěšném dokončení fyzické realizace došlo k vypracování závěrečné monitorovací zprávy, jejich poskytovateli dotace s platnou žádostí o platbu. U některých projektů, které jsou etapové byla zpracována zpráva o průběhu realizace projektu a žádost o platbu za danou etapu. Po skončení projektů je u určitých nutná tzv. udržitelnost, která se sleduje po dobu 5 ti let od ukončení fyzické realizace projektu. Zpravidla se jedná o projekty financované z Evropského strukturálního fondu (ESF).

V roce 2009 se úsek projektů plně soustředil a realizoval dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). I přes náročnou realizaci IPRM se podařilo městu získat dotace z FMP programu příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR-Sasko. V těchto projektech se objevuje hlavní partner německé město Annaberg -Buchholz. Celkem se jednalo o 2 projekty (1.ročník závodu dračích lodí a Centrum Krušnohorského lidového umění), oba byly započaty začátkem roku 2009, z nichž první byl i v roce 2009 ukončen a druhý pokračuje do poloviny roku 2012. Hlavním cílem obou projektů bylo udržení vzájemné spolupráce se sousedním partnerským městem, navázání nových vztahů, prohloubení kulturních, společenských a sportovních aktivit.

IPRM-„Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, je složen z devíti dílčích projektů zaměřených na výstavbu sportovních, kulturních a společenských zařízení, na revitalizaci prostředí v zóně, na řešení dopravy a parkování a na řízení celého IPRM. Jedná se o dílčí projekty:

 • 1. Centrum sportu a volného času-zimní stadion
  v rámci projektu došlo k ukončení a vyúčtování první etapy
 • 2. Centrum sportu a volného času-tréninková hala a šatnovací blok
  v rámci projektu došlo k ukončení a vyúčtování první etapy
 • 3. Letní stadion s tréninkovým zázemím
 • 4. Oddychové a relaxační centrum (lázně)
 • 5. Kulturně společenské centrum
  na konci roku 2009 podána žádost o projekt a zahájení fyzické realizace
 • 6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury
 • 7. Revitalizace a regenerace v zóně
  na konci roku 2009 podána žádost o projekt a zahájení fyzické realizace
 • 8.Efektivní řízení I - projekt v realizaci
 • 9.Efektivní řízení II – projekt v realizaci

CSVČ-ZS CSVČ-THŠB
Etapa (od-do) 15.7.2007- 31.8.2009 2.1.2007- 30.9.2009
Celkové náklady na etapu 55.594.024,59 11.817.706,67 Kč
Způsobilé investiční výdaje 48.079.069,- Kč 11.782.006,67 Kč
Z toho dotace % 40 % 92,5%
Z toho dotace v Kč 19.231.627,60 10.898.356,16 Kč
Dotace celkem, oba projekty 30.129.983,76 Kč

Dále v roce 2009 úsek projektů realizuje Integrovaný plán města IPRM IOP “Sídliště, místo pro život“. Zde je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy technického stavu bytových domů, na zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel na těchto sídlištích a na zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech.

V rámci IPRM IOP „Regenerace bytových domů“ bylo v roce 2009 oblasti podpory 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích vyhodnoceno a doporučeno celkem 14 projektů s celkově požadovanou dotací 28.540.240,- Kč.

Přejít nahoru