Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Ukončené projekty za rok 2008

V roce 2008 bylo dokončeno celkem 8 projektů spolufinancovaných z národních a evropských zdrojů. Celkové náklady na realizaci těchto projektů činily 44 984 385,76 Kč.

Z této částky hradila Evropská unie 22 061 150 Kč a město Chomutov 21 065 785,76 Kč.

Statutární město Chomutov využilo čerpání finančních prostředků z  těchto zdrojů:

  • ESF (Evropský strukturální fond)
  • INTERREG IIIA ČR-Sasko
  • ROP (Regionální operační program)
  • Národní zdroje

Jednotlivé projekty byly realizovány na odborech magistrátu města Chomutova, po jejich úspěšném dokončení fyzické realizace došlo k závěrečné monitorovací zprávě, jejich poskytovateli dotace s platnou žádostí o platbu.

V roce 2008 se úsek projektů zabýval převážně přípravou Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), i přes to významnou část z realizovaných projektů Statutárního města Chomutova v roce 2008 tvořily projekty z  FMP programu příhraniční spolupráce INTERREG IIIA ČR-Sasko. V těchto projektech se objevuje hlavní partner německé město Annaberg - Buchholz. Celkem se uskutečnili 2 projekty, jejichž začátek se promítal již v průběhu roku 2007 a jejich dokončení se uskutečnilo začátkem roku 2008. Hlavním cílem obou projektů bylo udržení vzájemné spolupráce se sousedním partnerským městem, navázání nových vztahů, prohloubení kulturních, společenských a sportovních aktivit. Spolupráce s městem Annaberg -Buchholz je i nadále velice úspěšná a úsek projektů připravuje novou vlnu projektů zaměřených právě na příhraniční spolupráci.

Úsek projektů se v roce 2008 převážně soustředil na přípravu Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM) Chomutova. Město se jako jedno z šesti dalších měst v regionu soudružnosti Severozápad s počtem obyvatel nad 50. tis. přihlásilo k  čerpání dotací Evropské unie v programovém období 2007-2013,v oblasti podpory 1.1 Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

K podání žádosti o dotaci bylo nezbytné zpracovat dokument IPRM podle prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Severozápad. Obsahem dokumentu je podrobný popis celého plánu IPRM - „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“ včetně ostatních povinných příloh žádosti.

IPRM- „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“ prošel několika stupni posuzování a dne 5. 9. 2008 byl schválen Regionální radou soudržnosti. Statutární město Chomutov získalo dotaci 1.035.178.500,-Kč z celkových nákladů 1.461.550.000,- Kč. Tento den otevřel cestu k dalším přípravám jednotlivých dílčích projektů IPRM - Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí.

Dále se úsek projektů zabýval přípravou a zpracováním dokumentu k žádosti o dotaci Evropské unie v oblasti podpory 5.2 Integrovaného operačního programu. Jedná se o Integrovaný plán rozvoje města nazvaný “Sídliště, místo pro život“ a je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy technického stavu bytových domů, na zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel na těchto sídlištích a na zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech.

Žádost o projekt IPRM - „Sídliště místo pro život“ byla podána 19. 12. 2008 na místní pobočce Ministerstva pro místní rozvoj. Statutární město Chomutov žádalo v rámci tohoto projektu o dotaci ve výši 272.500.000,-Kč. 60% této dotace by mělo sloužit na projekty města a 40% mohou použít jednotlivá SVJ a BD na opravu svých domů.

Dokončené projekty

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Chomutov

Projekt byl financován z dotace Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5. 3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. V rámci projektu byly provedeny odborné průzkumy s vyhodnocením stavu a vývoje území. Vytvořila se digitální tematická databáze pro vedení všech geografických podkladů včetně zpracování rozboru udržitelného rozvoje území.

Realizace projektu probíhala v roce 2008 (30. 4 – 22. 12).

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 565 250 Kč.

Regenerace panelových sídlišť – Jitřenka II. část

V rámci projektu byla provedena druhá část rekonstrukce veřejného prostranství na sídlišti Jitřenka v Chomutově. Předmětem rekonstrukce byla sanace pěších komunikací a další zpevněných ploch (2 650 m3), parkové odpočivné plochy, zřízení nového dětského hřiště – 4x herní prvek, rekonstrukce veřejného osvětlení 11 ks, umístění laviček, odpadkových košů 6 ks a vysazení stromů 60 ks na regenerované ploše 8 000 m2.

Realizace projektu probíhala v roce 2008 (září - prosinec).

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 4 000 000 Kč.

Bezbariérové úpravy ul. Blatenská a ul. Kadaňská v Chomutově

Projekt byl financován z dotace národních zdrojů díky Státnímu fondu dopravní infrastruktury. V rámci projektu byla provedena druhá část rekonstrukce panelového domu na sídlišti Jitřenka v Chomutově. V ulici Blatenská se provedli bezbariérové úpravy stávajícího chodníku v levé části ulice. Byly zde vybudovány nová parkovací místa, záliv zastávky MHD a dělící ostrůvky v ústí Šafaříkovy ulice a bezbariérové přechody. Po pravé straně došlo k rekonstrukci stávajících parkovacích stání. Vybudovali jsme nová místa pro kontejnery na komunální odpad.

Realizace 1. 8. – 30. 11. 2008.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 3 251 000 Kč.

V ulici Kadaňské se jednalo o rekonstrukci stávajícího chodníku po obou stranách ulice. Vybudovali jsme nová parkovací místa, čtyři zálivy zastávek MHD, bezbariérové přechody, kontejnerová stání a veřejná osvětlení. Realizace 3. 9. – 18. 12. 2008.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 6 823 000 Kč.

Cyklostezka Bezručovo údolí II. – III. Mlýn, Chomutov I. etapa

Projekt byl financován z dotace národních zdrojů díky Státnímu fondu dopravní infrastruktury. V rámci plánované výstavby cyklistické stezky Bezručovým údolím, jsme v I. etapě postavili 5 mostů přes vodní tok Chomutovky v Bezručově údolí. Postavili jsme 5 brodů z vlastních zdrojů města.

Realizace projektu probíhala 18. 8. – 28. 11. 2008.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 4 360 000 Kč.

Základní škola Hornická – rekonstrukce školní družiny a sociálního zařízení

Projekt byl financován z dotace národních zdrojů díky Ministerstvu financí ČR. Předmětem projektu byla rekonstrukce školní družiny, sociálních zařízení pro děti a mládež. Instalovali osvětlovacích těles do kazetového podhledu v družině a instalace zářivkových těles.

Realizace projektu probíhala 20. 10. – 31. 12. 2008.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 1 500 000 Kč.

Dotace k následujícím projektům byla poskytnuta z programu INTERREG IIIA ČR-Sasko.

Nová expozice v městské věži

V rámci projektu došlo k vytvoření nové expozice v prostorech městské věže společně s propagací měst Chomutova a Annaberg Buchcholtz. Výstup z projektu je vytvořený informativní tříjazyčný leták o nejvýznamnějších památkách obou měst.

Realizace projektu probíhala v roce 2006 a 2007.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 160 200 Kč.

Hledání partnerství

Cílem projektu „Hledání partnerství“ bylo seznámení neziskových organizací se vzájemnými aktivitami mezi sebou i s německými sousedy, výměna zkušeností a navázání nových pracovních vztahů. V rámci projektu došlo k proškolení neziskových organizací při tvorbě projektů a žádostí o získání finanční podpory z EU a uskutečnění sportovního turnaje mezi partnerskými sousedními městy.

Realizace projektu probíhala v roce 2007 a 2008.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 109 500 Kč.

VKLAD do budoucnosti

Projekt byl podpořen z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z ESF. V rámci projektu došlo k proškolení zaměstnanců v rámci jejich pracovní náplně i mimo ni. Konkrétně se jednalo o kurzy auditorské, jazykové, vzdělávací apod.

Realizace projektu probíhala v roce 2006 a 2007 + 2008.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 1 292 200 Kč.

Přejít nahoru