Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Ukončené projekty za rok 2007

V roce 2007 bylo dokončeno celkem 7 projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů. Celkové náklady na realizaci těchto projektů byly 5 442 900 Kč.

Z této částky hradila Evropská unie 3 941 400 Kč a město 1 501 500 Kč.

Statutární město Chomutov na realizaci projektů čerpalo finanční prostředky z různých zdrojů:

  • ESF (Evropský strukturální fond)
  • SROP (Společný regionální operační program)
  • INTERREG IIIA ČR-Sasko

Jednotlivými realizátory projektů byly zástupci různých odborů města. Jejich úspěšná realizace a následné konečné vyúčtování je výsledkem dobré spolupráce těchto odborů.

Významnou část z realizovaných projektů Statutárního města Chomutova v roce 2007 tvoří projekty z  FMP programu příhraniční spolupráce INTERREG IIIA ČR-Sasko. V těchto projektech se objevuje hlavní partner německé město Annaberg - Buchholz. Celkem se uskutečnili 4 projekty, ve kterých bylo hlavním cílem udržení vzájemné spolupráce s tímto partnerským městem, prohloubení kulturních a sportovních aktivit. Spolupráce s tímto partnerským městem je velice úspěšná.

Dokončené projekty

Dotace k následujícím projektům byla poskytnuta Krajským úřadem Ústeckého kraje z programu Společný Regionální Operační Program (SROP).

Integrace mladistvých a občanů vyloučených z trhu práce

V rámci projektu došlo k vytvoření nových pracovních míst (pracovní skupiny) občanů, které měli dlouhodobé problémy sehnat zaměstnání. Po ukončení projektu se podařilo pracovní místa zachovat.

Realizace projektu probíhala v roce 2006 a 2007.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 350 900 Kč.

Propagace a prezentace Chomutovska II. Etapa

Dotace byla poskytnuta Krajským úřadem Ústeckého kraje z programu Společný Regionální Operační Program. V rámci projektu došlo k propagaci města formou DVD nosičů, letáků, brožurek, map a jiných informačních materiálů na veletrzích u nás i v zahraničí, což přispělo k rozšíření cestovního ruchu a zviditelnění města Chomutova.

Realizace projektu probíhala v roce 2006 a 2007.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 986 000 Kč.

Dotace k následujícím projektům byla poskytnuta z programu INTERREG IIIA ČR-Sasko.

Odrůdy jablek

Na základě vzájemné spolupráce s Německem byla zorganizována výstava jablek s výkladem odborníka a radami z pěstitelské oblasti Krušnohoří.

Realizace projektu probíhala v roce 2006 a 2007.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 62 000 Kč.

Budeme vědět více o městské památkové zóně a partnerském městě Annaberg

Cílem projektu bylo rozšíření rozvoje cestovního ruchu, získání více informací o městské památkové zoně mezi městy sousedními městy Annaberg-Chomutov, došlo k vytvoření magazínu a vícejazyčných letáků.

Realizace projektu probíhala v roce 2006 a 2007.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 145 000 Kč.

Seznamte se s historickými osobnostmi Krušnohoří

Díky projektu došlo k vytvoření naučné Gerstnerovy stezky, výstavě a tisku dvojjazyčných letáků na propagaci významných osob žijících v minulém století na území Krušnohoří.

Realizace projektu probíhala v roce 2006 a 2007.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 138 000 Kč.

Ledové vánoce 2006

Cílem projektu bylo prohloubení partnerských vztahů mezi městy Annaberg a Chomutov v rámci sportovních aktivit. Došlo k uspořádání přátelského turnaje na umělé ledové ploše, která byla v rámci programu pronajata i ke sportovním účelům široké veřejnosti.

Realizace projektu probíhala v roce 2006 a 2007.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 106 000 Kč.

Odpadové hospodářství v příhraničí

Cílem projektu bylo seznámit občany s možnostmi třídění odpadu. Do projektu byly zapojeny i školy a školky, které se aktivně podílely na třídění odpadů (plast, papír.)
Z projektu byly pořízeny nádoby na třídění odpadu, které pak byly rozmístěny na všech dostupných místech. Díky projektu proběhla velká medializace s výzvami o zapojení do projektu pro občany města (tisk, polep veřejných dopravních prostředků).

Realizace projektu probíhala v roce 2006 a 2007.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 861 300 Kč.

Přejít nahoru