Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Ukončené projekty za rok 2006

V roce 2006 bylo dokončeno celkem 13 projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů. Celkové náklady na realizaci těchto projektů byly 33 156 575 Kč.

Z této částky hradila Evropská unie 23 314 120 Kč a město 9 842 455 Kč. Programy, které město Chomutov na realizaci těchto projektů využilo, byly z předvstupních i strukturálních fondů. Jednalo se o programy Phare, Společný regionální operační program (grantové schéma na podporu sociální integrace a grantové schéma na podporu cestovního ruchu), Interreg IIIA.

Na realizaci projektů se podílela řada odborů města. Úspěšná realizace a následné konečné vyúčtování je výsledkem dobré spolupráce jednotlivých odborů.

Významnou část z realizovaných projektů tvoří projekty z programu příhraniční spolupráce Interreg IIIA. Projektů, kde bylo partnerem město Annaberg -Buchholz realizoval Chomutov v roce 2006 celkem 6. Jednalo se o stavby, ale také o kulturní a společenské akce. Spolupráce s tímto partnerským městem je velice úspěšná. Společně připravujeme řadu dalších projektů, které by mohli být financovány z dotací EU.

Dokončené projekty

Dotace k jednotlivým projektům byla poskytnuta Krajským úřadem Ústeckého kraje z programu Společný Regionální Operační Program (SROP).

Propagace a prezentace Chomutovska I. etapa

V projektu byly zpracovány a vytištěny propagační materiály města Chomutova (průvodce Chomutovem a Chomutovskem). Zpracovali jsme strategii cestovního ruchu a pořádali jsme městské workshopy s  podnikateli a organizacemi zainteresovanými v cestovním ruchu.

Realizace projektu probíhala v roce 2005 a 2006. Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 1 428 188 Kč.

Rekonstrukce mol Kamencové jezero

V rámci projektu byly rekonstruovány tři mola a sociální zařízení ve čtyřech chatkách v areálu kempu Kamencového jezera.

Realizace projektu probíhala v roce 2005 a 2006.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 1 706 165 Kč.

Počítačové a telekomunikační sítě budov Magistrátu města Chomutova

V rámci projektu proběhlo propojení budovy širokopásmovým internetem, modernizace počítačového vybavení MMCH pro práci se systémem GIS a vysokorychlostním internetem, vybudování PIAP a informačních míst a rozšíření GIS pro okolní obce i veřejnost.

Realizace projektu probíhala v roce 2006.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 2 580 668 Kč.

Komunitní plán (grantové schéma Sociální integrace)

Projektové aktivity zajišťoval Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace města.

Po dokončení projektu byl na webové stránky města umístěn Katalog poskytovatelů sociálních služeb, pracovní skupiny pro komunitní plánování se budou scházet i v době udržitelnosti projektu.

Realizace projektu probíhala v roce 2005 a 2006.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 663 201 Kč.

Zaměstnávání handicapovaných osob – digitalizace archivu (grantové schéma Sociální integrace)

Projektové aktivity zajišťoval Městský úřad Chomutov, Úřad práce v Chomutově a Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených. V období od srpna 2005 do února 2006 proběhl výběr pracovníků se zdravotním postižením, kteří digitalizovali v rámci upravených pracovních podmínek, dokumenty stavebního úřadu. Celkem se digitalizovalo/naskenovalo 48 000 dokumentů prostřednictvím 5 zdravotně postižených zaměstnanců. Dotace byla využita na mzdové prostředky zaměstnanců a na vybavení místnosti pro skenování.

Realizace projektu probíhala v roce 2005 a 2006.
Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 559 934 Kč.

Dotace k jednotlivým projektům byla poskytnuta z programu INTERREG IIIA ČR-Sasko.

  • 10. Sloup partnerství – dotace ve výši 161 862 Kč
  • 11. Koncerty dechových hudeb – dotace ve výši 220 845 Kč
  • 12. Dny partnerských měst – dotace ve výši 199 157 Kč

Spolupracovali jsme při realizaci s partnerským městem Annaberg. Realizace projektu probíhala v roce 2006.

Analýza sportovišť

Dotace byla poskytnuta z programu INTERREG IIIA ČR-Sasko. V rámci spolupráce s partnerským městem Annaberg vznikl dokument, který zmapoval sportoviště na území města. Následně byli prostřednictvím novin osloveni provozovatelé sportovních zařízení, kteří měli možnost získat informace o svém zařízení, a ty byly také doplněny do dokumentu. Materiál bude umístěn na internetových stránkách Chomutova i Annabergu.

Realizace projektu probíhala v roce 2006.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 354 117,67 Kč.

Cyklistická stezka Bezručovo údolí I. etapa

Dotace byla poskytnuta z programu INTERREG IIIA ČR-Sasko. Vybudovali jsme 1,5 km cyklistické stezky s živičným povrchem. Dále probíhala společná jednání s kolegy z Annaberg. Při realizaci projektu významně pomohla Správa sportovních zařízení Chomutov, která zabezpečila slavnostní otevření stezky (cyklistický závod pro děti i dospělé).

Realizace projektu probíhala v roce 2005 a 2006.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 3 221 832,60 Kč.

Rekonstrukce park u soudu

Dotace byla poskytnuta z programu INTERREG IIIA ČR-Sasko. Proběhla rekonstrukce cest, vybudování kašny vč. Přípojek a strojovny. Osadili jsme lavičky, odpadkové koše a informační panely. Významnou část projektu byly sadovnické úpravy zeleně, které byly provedeny pro potřeby mini botanické zahrady. Součást projektu byla propagace a slavnostní konference ČR a Sasko.

Realizace projektu probíhala v roce 2005 a 2006.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 4 240 968 Kč.

Dotace k jednotlivým projektům byla poskytnuta z programu NP Phare.

Rekonstrukce ul. Raisova

Jednalo se o propojení stávající komunikace ul. Raisova a průmyslové zóny Severní pole. Část stávající komunikace v ulici Raisova byla rozšířena a dostala novou úpravu a byla rekonstruována tak, aby v budoucnu snesla zátěž pod nákladní dopravou.

V projektu proběhlo i propojení nové komunikace a stávající odstavné plochyu společnosti Remax a došlo ke zpevnění stávající polní cesty za areálem Remax. V projektu se rekonstruoval výjezd do Ctiborovy ulice z areálu fa. Novak s.r.o.

Realizace projektu probíhala v roce 2005 a 2006.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 4 834 166,46 Kč.

Rozšíření komunikací a parkoviště u PZOO

V projektu proběhlo vybudování 12 parkovacích míst včetně míst pro invalidy a proběhla rekonstrukce účelové komunikace u Podkrušnohorského zooparku v Chomutově.

Realizace projektu probíhala v roce 2006.

Dotace byla městu Chomutov poskytnuta ve výši 3 701 886 Kč.

Přejít nahoru