Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků ze široké palety finančních zdrojů

27. 05. 2015

Dokončené projekty v roce 2014 jsou uvedeny i se stručným popisem v dokumentu Vyhodnocení projektů. V tabulce jsou uvedeny všechny projekty, které byly v roce 2014 realizovány, nebo dokončeny a proplaceny, u jedno-etapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb do dalšího období. Celkový příjem z dotačních prostředků za rok 2014 dosáhl 107.000.000,- Kč. Tato částka představuje dotaci z projektů zrealizovaných v roce 2013 a současně i z projektů zrealizovaných v roce 2014 a z části, nebo zcela proplacených v roce 2014.

Všechny uvedené projekty jsou zpracovávány a realizovány Úsekem dotací a strategie rozvoje Města Chomutova. Po ukončení fyzické realizace projektu, je vždy vypracována závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu.

U projektů, které mají více etap, jsou zprávy a žádosti o platbu zpracovávány průběžně. U jedno-etapových projektů, je závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu vyhotovena po skončení realizace projektu.