Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Řídící struktura IPRM ROP

Řídící výbor

Město ustavilo pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM řídící výbor IPRM při respektování principu partnerství. Partnery jsou zástupci organizací města a veřejnosti- Město zajistilo účast na jednání řídícího výboru zástupci Úřadu Regionální rady. Řídící výbor je odpovědný zastupitelstvu/radě města.

Kompetence:

 • projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení
 • projednává výběr dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města
 • pokud jsou projekty v IPRM realizovány prostřednictvím otevřené výzvy, ŘV navrhuje kritéria pro výběr projektů ke schválení zastupitelstvu města
 • projedná monitorovací zprávy za IPRM a zajistí jejich projednání v orgánem města
 • posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení zastupitelstvu/radě města před jejich předložením příslušnému ŘO;

Pracovní skupina

Město zřídilo též pracovní skupinu a stanovilo její kompetence ve vztahu k orgánům města a řídícímu výboru IPRM.

Manažer IPRM

Město určilo hlavního projektového manažera pro IPRM z externí poradenské společnosti, který zodpovídá za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM. Hlavní projektový manažer IPRM je stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady resp. dalších ŘO OP. Spolupracuje s projektovými manažery města.

Strategický partner

FSE UJEP je strategickým partnerem IPRM ROP Chomutov Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí.

Spolupráce města a akademiků, odborných asistentů a studentů z katedry regionální a lokálního rozvoje této fakulty bude probíhat především v rámci udržitelnosti projektů IPRM Chomutov, týkající se regionálního rozvoje a problematiky urbánní politiky.

Partner se bude podílet v rámci přípravy, realizace a udržitelnosti kompletního IPRM na těchto konkrétních aktivitách:

 • prezentace informací o partnerství na webových stránkách
 • spolupráce v oblasti zajištění praxe pro studenty FSE v rámci realizace a následné udržitelnosti projektu IPRM Chomutov,
 • spolupráce na výběru a zadávání bakalářských a diplomových prací tematicky zaměřených na rozvoj města Chomutov a blízké okolí,
 • spolupráce při zvýšení informovanosti a zajištění možnosti účasti na odborných seminářích a konferencích s tématikou regionálního rozvoje a urbánní politiky,
 • výzkum dopadu IPRM na rozvoj území realizace opatření ke zjištění zpětné vazby od široké veřejnosti a všech, kteří budou užívat infrastrukturu v rámci revitalizované zóny.
Fakulta sociálně ekonomická (FSE)
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Adresa: Moskevská 54, Ústí nad Labem, 400 96
Telefon: 475 284 611 (spojovatelka)
Fax: 475 200 169
Internet: http://fse.ujep.cz

Regionální rada

Výbor regionální rady

 • schvaluje IPRM;
 • je pravidelně informován o procesu tvorby IPRM;
 • je pravidelně informován o výsledcích jednání ŘV;
 • schvaluje podstatné změny IPRM;
 • schvaluje dílčí projekty, zamítá je v případě, že projekty nesplňují kritéria přijatelnosti, formálních náležitostí a kvality (dle hodnotících kritérií pro projekty IPRM).

Úřad regionální rady

 • dle ročních zpráv o postupu realizace IPRM a závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM kontroluje vývoj procesu plnění IPRM;
 • přijímá, a posuzuje dílčí projekty i dokument IPRM;
 • monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace i udržitelnosti
 • účastní se jednání řídícího výboru IPRM.

Diagram řízení IPRM ROP

Slovníček pojmů

Rozšiřte si obzory z oblasti IPRM

Slovníček pojmů