Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Řídící struktura IPRM IOP - integrovaný operační program

Město

Kompetence:

a) příprava IPRM

 • rozhoduje o složení ŘV a změnách ve složení ŘV,
 • schvaluje statut ŘV a jeho změny,
 • schvaluje na návrh ŘV jmenování manažera (manažerů) IPRM,
 • navrhuje výběr zóny,
 • schvaluje konečnou podobu dokumentu IPRM a ukládá jeho předložení ŘO IOP ke schválení;

b) realizace IPRM

 • uzavírá s ŘO IOP a plní dohodu o zabezpečení realizace IPRM,
 • informuje veřejnost o IPRM,
 • schvaluje výběr projektů zařazených do IPRM,
 • ukládá plnění podmínek určeným subjektům,
 • rozhoduje o návrzích změn IPRM, které budou předloženy ŘO IOP,
 • bere na vědomí informace o monitorovacích zprávách IPRM a závěrečné zprávě IPRM,
 • je zodpovědné za celkovou realizaci IPRM.

Řídící výbor IPRM

Složení

Členy ŘV jsou zejména: manažer IPRM, zástupci veřejné správy a partneři. Na jednání ŘV je zván regionální pracovník MMR - zástupce Samostatného oddělení koordinace činností mezi MMR a územními samosprávnými celky (RP MMR) jako pozorovatel. Jednání ŘV se může účastnit zástupce ŘO IOP a zástupci dotčených ŘO OP, pokud se jich konkrétní IPRM týká.

Kompetence:

a) příprava IPRM

 • volí předsedu ŘV, připravuje návrh statutu ŘV, schvaluje jednací řád ŘV,
 • předseda ŘV je odpovědný zastupitelstvu/radě města,
 • navrhuje zastupitelstvu ke jmenování manažera IPRM,
 • schvaluje složení pracovních skupin a jejich členy na návrh manažera IPRM, včetně změn v jejich složení,
 • předkládá dokument IPRM zastupitelstvu/radě města ke schválení,
 • předkládá zastupitelstvu/radě města ke schválení systém výběru projektů;

b) realizace IPRM

 • informuje veřejnost o IPRM,
 • informuje zastupitelstvo/radu města o činnosti pracovních skupin,
 • posuzuje závěry veřejných projednání a předkládá je zastupitelstvu/radě města,
 • posuzuje a hodnotí projekty předložené městu,
 • předseda ŘV potvrdí výběr projektů a předloží seznam ke schválení zastupitelstvu/radě města,
 • schvaluje Roční monitorovací zprávy IPRM a Závěrečnou monitorovací zprávu IPRM a předkládá je zastupitelstvu/radě města pro informaci,
 • posuzuje a schvaluje změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá zastupitelstvu/radě města ke schválení,
 • je zodpovědné zastupitelstvu/radě města za celkový výsledek IPRM.

Manažer IPRM

Kompetence:

a) příprava IPRM

 • je odpovědný předsedovi ŘV,
 • navrhuje složení pracovních skupin a předkládá je ŘV ke schválení,
 • zajišťuje veřejné projednání IPRM a další úkoly spojené s komunikací s veřejností;

b) realizace IPRM

 • plní úkoly vzešlé z jednání ŘV,
 • zajišťuje publicitu a informování veřejnosti,
 • zodpovídá za harmonogram plnění IPRM, včetně plynulého předkládání projektů na ŘO IOP,
 • komunikuje s ŘO IOP, RP MMR, zajišťuje koordinaci přípravy projektů se žadateli,
 • zajišťuje předložení IPRM ke schválení na ŘO IOP,
 • zajišťuje oznámení změn IPRM,
 • připravuje monitorovací zprávy IPRM a závěrečnou monitorovací zprávu IPRM pro ŘV a ŘO IOP.

Pracovní skupina/y IPRM

ŘV si může pro svoji činnost zřídit pracovní skupinu/y.

Složení:

V pracovních skupinách mohou být zástupci města a partneři: zástupci NNO, zástupci podnikatelské i vzdělávací sféry, sociální oblasti, atp.

Příklady činností:

 • příprava IPRM,
 • hodnocení projektů,
 • monitorování průběhu realizace IPRM.

Partneři

Nezbytným předpokladem pro úspěšnou přípravu a realizaci IPRM je zvládnutí postupů komunikace a vybudování účinného partnerství.

Komunikace s partnery

Řídící struktury IPRM povedou komunikaci dvěma základními směry:

 • s ŘO IOP,
 • s veřejností.

Komunikace s ŘO IOP:

Manažer IPRM komunikuje s ŘO IOP během přípravy IPRM. Manažer se může rovněž obrátit na pracovníka RP MMR a požádat o metodickou pomoc a konzultace při přípravě a zpracování dokumentu IPRM.

Ve fázi realizace IPRM má město povinnost předkládat ŘO IOP monitorovací zprávy. Se zástupcem RP MMR město konzultuje přípravu, realizaci a monitorování jednotlivých projektů a monitorování realizace IPRM. Město je povinno informovat ŘO IOP neprodleně v jakémkoliv případě možného výskytu nesrovnalostí nebo ohrožení realizace projektů.

Komunikace s veřejností:

Město od počátku prací na IPRM komunikuje s veřejností. Vhodné formy oslovení veřejnosti jsou například:

 • webové stránky IPRM,
 • webové stránky města,
 • média (zejména lokální),
 • informační tiskoviny vydávané městem,
 • veřejná projednávání.

K zajištění účasti veřejnosti město využije vhodné metody, např. dotazníkové šetření, řízené rozhovory s náhodně vybranými obyvateli města, internetová anketa na webových stránkách města, telefonické dotazování apod.

Veřejnost musí být informována zejména o výběru zóny, zamýšlených cílech a aktivitách IPRM, o postupu prací na přípravě dokumentu IPRM a o realizaci IPRM a včetně výběru projektů.

Strategii komunikace s veřejností si město zvolí podle svých možností a zkušeností. Město si musí vést záznamy pro dokladování ŘO IOP a monitorování realizace IPRM.

Partnerství v IPRM

Město plánuje, připravuje a realizuje IPRM v souladu s principy partnerství.

Možné aktivity zapojení partnerů v průběhu přípravy a realizace IPRM:

 • účast při přípravě IPRM,
 • účast v ŘV,
 • účast v pracovní skupině/ pracovních skupinách,
 • zapojení do systému výběru projektů – partneři se na žádost města mohou podílet na vypracování transparentního způsobu výběru projektů, popřípadě se podílet na tomto výběru účastí ve výběrové komisi,
 • veřejná projednání – v průběhu veřejných projednání mají partneři možnost vstupovat do procesu realizace IPRM navrhováním aktivit, projektů, navrhováním změn a připomínkováním IPRM.

Před zahájením zpracování dokumentu IPRM město oznámí transparentním způsobem veřejnosti svůj záměr, aby již při výběru zóny na základě socioekonomické analýzy mohlo dojít k zapojení partnerů z řad veřejnosti.

V průběhu přípravy a realizace IPRM budou partneři a veřejnost průběžně informováni nejlépe prostřednictvím webových stránek města. Zde bude možno po celou dobu procesu zpracování a realizace IPRM získávat informace o probíhajících pracích a plnění harmonogramu přípravy IPRM, včetně příslušných kontaktů na manažera IPRM, případně dalších řídících struktur IPRM.

Přejít nahoru

Diagram řízení IPRM IOP


Slovníček pojmů

Rozšiřte si obzory z oblasti IPRM

Slovníček pojmů