Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Revitalizace veřejné zeleně v Chomutově, část sídliště Písečná, 2013 - I. etapa

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Písečná. Zkvalitnění nabídky pro sportovní vyžití a zkvalitnění prostor veřejné zeleně.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

V projektu byla provedena analýza stávajících porostů a realizována byla patřičná pěstební opatření, tj. ozdravné řezy hodnotných dřevin, včetně nezbytného kácení stromů a odstranění keřů z důvodu jejich špatného zdravotního stavu. Vysázeny byly nové dřeviny, stromy a keře tak, aby došlo jednak k odclonění dětského hřiště od okolní zástavby a dále k vytvoření volných ploch pro aktivní sportovní vyžití seniorů, osazeno bylo celkem 10 nových venkovních posilovacích strojů pro dospělé.

Početně dominantní rostlinou je bříza bělokorá, z dlouhodobého hlediska byla nahrazena jinými perspektivními dřevinami. Významným novým prvkem bylo vytvoření masivního clonícího valu v jihovýchodní části, podél silniční komunikace. Nové cestní sítě byly navrženy tak, aby splňovaly potřeby obyvatel sídliště a byl umožněn pohodlný pohyb po vycházkovém okruhu. Okruh začne u Domova pro seniory a vede k jednotlivým cvičebním plochám. Cesty jsou navrženy přírodní štěrkové, jejich součástí jsou tři větší štěrkové plochy s osazenými cvičebními stroji a odpočívadly s lavičkami. Všechny aktivity v realizační fázi probíhaly v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a prováděcí projektovou dokumentací. Vzniklo dostatek přehledného a bezpečného prostoru v celkové rozloze cca 17 tis. m2.

  • Termín realizace: 8/2013 – 10/ 2013
  • Celkové způsobilé výdaje: 1 730 292,- Kč
  • Dotace z ERDF: 1 470 748,- Kč
  • Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
  • Udržitelnost: 2014 - 2019

Foto: po realizací