Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Nová parkovací místa v ul. Pod Břízami

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Zahradní, zkvalitnění života zdravotně handicapovaných občanů a technické zhodnocení dopravní infrastruktury.

Aktuální stav: připraveno vyhlášení výběrového řízení na dodavatele

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu dojde k vybudování 27 ks kolmých parkovacích stání v ulici Pod Břízami. Dvě parkovací místa jsou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dojde rovněž k vybudování dvou zpevněných ploch pro kontejnery.

Rekonstrukcí stávající plochy a vybudováním nového parkoviště dojde ke zlepšení užívání území se zpevněnými plochami v sídlišti. Parkoviště je řešeno tak, aby byla splněna podmínka bezbariérovosti.

  • Termín realizace/plánovaný: 1. 9. 2012–31. 12. 2012
  • Celkové způsobilé výdaje: 1 670 123,- Kč
  • Dotace z ERDF: 1 419 604,- Kč