Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Hřiště nad krytem (Kamenná)

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Kamenná, zkvalitnění života obyvatel sídliště, vybudování zázemí pro trávení volného času dětí a mládeže.

Aktuální stav: připraveno vyhlášení výběrového řízení na dodavatele

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu dojde k vybudování nového víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem o rozměrech 11 x 24 m, se dvěma basketbalovými koši v kombinaci s brankami. Dětské hřiště pro menší děti bude vybaveno 3 soubory herních prvků, dále zde bude drobný mobiliář – lavičky. Rekonstrukcí stávající plochy a vybudováním nového hřiště dojde ke zlepšení rekreačního zázemí v návaznosti na území s rekonstruovanými zpevněnými plochami v sídlišti.

  • Termín realizace/plánovaný: 1. 9. 2012–31. 12. 2012
  • Celkové způsobilé výdaje: 1 429 273,- Kč
  • Dotace z ERDF: 1 214 882,- Kč