Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Nový chodník k areálu Podkrušnohorského Zooparku, Školní pěšina

Cíl: Zlepšení vzhledu sídliště Kamenná, zkvalitnění života zdravotně handicapovaných občanů a zajištění větší bezpečnosti obyvatel sídliště Kamenná.

Foto: před realizací

Aktuální stav: dokončeno

Přehled hlavních úprav

Realizací projektu došlo k technickému zhodnocení dopravní infrastruktury - vybudováním nového chodníku k areálu Zooparku, včetně nových parkovacích míst a k řešení bezbariérovosti v ulici Školní pěšina – provedením bezbariérových úprav chodníků.

Byl vybudován nový propojovací chodník a byly vyspádovány stávající chodníky v ul. Školní pěšina tak, aby splnily požadované parametry na bezbariérovost.

Po vybourání stávajících povrchů chodníků a panelových ploch došlo k vybudování nového chodníku o šířce 1,5 m, který umožňuje bezpečný přístup ze sídliště Kamenná k Zooparku. Na komunikaci v místě přechodu pro chodce byl vybudován bezpečnostní ostrůvek včetně osvětlení a značení. V sídlišti byla zároveň vybudována nová kolmá parkovací stání.

  • Termín realizace: 30. 6. 2011–1. 9. 2011
  • Celkové způsobilé výdaje: 1 448 921,- Kč
  • Dotace z ERDF: 1 231 582,- Kč

Foto: po realizaci