Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Projekty pod čarou

Součástí IPRM IOP Sídliště, místo pro život jsou opatření a aktivity financované z jiných operačních programů, tzv. projekty pod čarou. Realizace těchto projektů pomůže dosáhnout globálního cíle IPRM a řešit charakteristiky zóny (slabé stránky a příležitosti) efektivněji.

IPRM „Sídliště, místo pro život“ může odděleně mimo celkový finanční objem IPRM uvést projekty ve vybrané zóně města, které budou spolufinancovány z jiných operačních programů nebo z jiných oblastí intervence IOP a jsou důležité pro komplexní řešení problémů ve vybrané zóně. Tyto projekty budou bonifikovány v souladu s usnesením vlády ČR č. 883 ze dne 13. Srpna 2007, což představuje 10%. Informace o projektech budou uvedeny v projektových listech.

Cíl IPRM „Sídliště, místo pro život“:

Prevence sociálního vyloučení a posílení sociální integrace především prostřednictvím projektů NNO
  • 3.1.1. OPVKV Speciální potřeby žáků
  • 3.2.1. OPLZZ Sociální služby
  • 3.2.2. OPLZZ APZ
Zlepšení pro obyvatele sídlišť, zvýšení bezpečnosti a zlepšení image této části města
  • 3.3.1. IOP Zvýšení kvality dostupných veřejných služeb
  • 3.3.1. OPŽP Zvýšení kvality dostupných veřejných služeb

Opatření: 3.1 Zvyšování vzdělávání a mimoškolní aktivity pro děti

Aktivity: 3.1.1 Opatření ke zvýšení šance dětí vstoupit a udržet se na ZŠ, příp. SŠ

Opatření: 3.2 Sociální integrace a rovné příležitosti

Aktivity: 3.2.1 Poskytování sociálních služeb, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení

Opatření: 3.2.2 Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivity: 3.3.1 Investiční podpora pro zajištění dostupnosti služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

Opatření: 1. 3. Zvýšení bezpečnosti obyvatel

Aktivity: 1.3.3 Rekonstrukce objektu pro přestěhování ředitelství Městské policie na sídliště

Kritéria pro výběr projektů pod čarou:

  • Projekt musí být realizován ve vybrané zóně v případě investičních projektů
  • Projekt musí mít dopad na vybranou zónu v případě neinvestičních projektů
  • Projekt musí být v souladu s cíli a opatřeními IPRM Sídliště místo pro život
  • Projekt musí být realizován v letech 2009 – 2015, přičemž poslední žádost o dotaci bude podána v roce 2013

Vstupní dokument pro hodnocení:

1. vyplněný projektový list

2. osobní konzultace na úseku projektu

3. vyplněná žádost elektronická benefit7

Výstup:

1. Smlouva o smlouvu o spolupráci při realizaci „projektu pod čarou“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města IOP Sídliště, místo pro život

2. Potvrzení o zařazení projektu do IPRM

Nefinanční podpora města