Projekty, které povedou k naplnění rámcové strategie rozvoje statutárního města Chomutov do roku 2020

Integrované plány rozvoje města (IPRM)

Prakticky je IPRM „nástrojem pro čerpání prostředků z EU (oblast podpory 1.1 ROP nebo 5.2 IOP) navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace problémů a řešení rozvoje města v návaznosti na využití podpory ze Strukturálních fondů EU 2007-2013“.

 • Strategický dokument – nástroj urbánní politiky, cílem je podpora růstu středních a velkých měst (rozvojové póly regionu).
 • Soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického vymezení a směřují k dosažení společného cíle (cílů) města.

Jaký je cíl a účel IPRM?

Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu měst.

Efektivita spočívá především v smysluplné návaznosti a synergickém (tj. spolupůsobícím) efektu jednotlivých akcí a opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje.

Kdo IPRM zpracovává?

 • Města nad 50. tisíc obyvatel
  Povinnost měst zpracovat IPRM, pokud chtějí čerpat z urbánní oblasti podpory (Rozvoj regionálních center) jednotlivých ROP (v rámci ROP SZ se jedná o oblast podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu).
 • Města nad 20. tisíc obyvatel
  Povinnost měst zpracovat IPRM, pokud chtějí čerpat z oblasti intervence 5.2 IOP (bydlení – revitalizace problémových sídlišť).
 • Města do 50. tisíc obyvatel
  Mohou čerpat prostřednictvím IPRM prostředky z operačních programů (OP), pakliže to pravidla těchto OP umožňují.

Integrovaný plán rozvoje města Chomutova (IPRM)

Proč by měl IPRM zajímat i občany, kteří se ekonomikou, různými dotacemi a investicemi příliš nezabývají? Tento soubor projektů by jim totiž měl být velmi prospěšný a během tří let by měl výrazně změnit tvář našeho města.

Napomohl by k vyřešení některých dlouhodobých problémů s investicemi města na cizím majetku. Napříkladv centru Chomutova by došlo k uvolnění lokalit vhodných pro další rozvoj a zlepšení nabídky služeb. Zvýšila by se podpora podnikání a zaměstnanost v Chomutově!

Náš IPRM je navržen k realizaci v areálu bývalých kasáren a přilehlého okolí. Smyslem je vybudování moderního multifunkčního centra sportu, oddychu a relaxace s celoročním využitím pro všechny věkové kategorie. Hovoříme především o zařízeních, která ve městě chybí nebo jsou již ve velmi špatném stavu. Tedy o letním stadionu, zimním stadionu, oddychovém relaxačním centru a kulturně společenském centru.
Proč je všechno na jednom místě? IPRM je soubor projektů, který město musí vytvořit, aby mohlo čerpat dotace z Evropské unie. Projekty musí být v jedné ucelené lokalitě a navzájem se doplňovat tak, aby vytvořily co nejlépe fungující celek.

Klady souboru projektů

 • vznikla by nová lokalita města pro sport, oddych a relaxaci s využitím po celý rok
 • nabídka celodenního programu pro celou rodinu
 • pouze projekty v zóně IPRM mají šanci získat dotaci z Evropské unie až ve výši 92,5%

Důležité informace o IPRM

 • minimální objem IPRM musí být 15 mil. €
 • minimální hranice pro jeden projekt je 25 mil. Kč
 • projekty zahrnuté do IPRM musí být realizovány v období let 2007 - 2013

IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí schválilo dne 23. 6 2008 Zastupitelstvo města Chomutova a dne 26. 6. 2008 byl dokument IPRM odevzdán na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. IPRM mohou statutární města z Ústeckého a Karlovarského kraje do Regionálního operačního programu podávat do 30. června. Následně budou plány hodnoceny podle předem stanovených kriterií.

IPRM musí naplnit obsah a strukturu stanovené metodikou a obsahovat zdůvodnění svého přínosu nejméně ve třech z celkových šesti prioritních oblastí (ekonomický rozvoj, sociální integrace, životní prostředí, přitažlivá města, dostupnost a mobilita, správa věcí veřejných). Transparentním způsobem vybere projektové záměry, jež naplňují priority a cíle IPRM. Přitom bude dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, na zabránění neoprávněným ziskům a na dosažení synergického efektu.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhodnotilo Integrovaný plán města Chomutov Sídliště, místo pro život jako úspěšný. Zastupitelé města Chomutova schválili podpis dohody o realizaci IPRM dne 22. 6. 2009. Dohoda byla podepsána v Chomutově paní primátorkou Ing. Mgr. Ivanou Řápkovou 25. 6. 2009 a ministrem Ing. Rostislavem Vondruškou v Praze 3. 7. 2009.

Podpis dohody spustil realizaci IPRM Sídliště, místo pro život, který je financován z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5. 2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. V červenci až prosinci letošního roku proběhnou zahajovací a přípravné činnosti k jednotlivým dílčím projektům na revitalizaci veřejného prostranství a regeneraci bytových domů.

Město zajistí informovanost veřejnosti a možnosti zapojit se do obou IPRM.